Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic 06/01/2019


Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic 06/01/2019


Nội dung chính công việc :

* Nhà máy (Factory 1,2)

 1. Xây tường, lắp đặt cốt thép, cốp pha giằng trụ (Brick wall, installation re-bar, formwork for column, tie-beam);
 2. Đắp base nền xưởng (Fill stone for ground);

* Nhà kho (Warehouse)

 1. Xây tường, lắp đặt cốt thép, cốp pha giằng trụ (Brick wall, installation re-bar, formwork for column, tie-beam);
 2. Đắp base nền xưởng (Fill stone for ground);

* Nhà Training house (Training house)

 1. Lắp đặt cốt thép, cốp pha dầm sàn tầng 1 (Installation re-bar, formwork for slab-beam on 1st floor).

* Nhà Canteen (Canteen building)

 1. Lắp đặt cốt thép, cốp pha dầm sàn tầng 1 (Installation re-bar, formwork for slab-beam on 1st floor).

* Nhà Office

 1. Gia công, lắp đặt thép, đổ bê tông dầm móng (Fabrication, installation re-bar, pouring concrete  for ground beam);

* Hạ tầng (Infrastructure)

 1. Lắp đặt cống, hố ga thoát nước (Installation storm dranage mainhole, pipe);
 2. San gạt nền đường (Levelling ground of road);
 3. Sản xuất tấm đan hố ga, bó vỉa đường (Manufacture sheet of mainhole, curb of road);

* Hàng rào (Fence)

 1. Gia công, lắp đặt hàng rào thép (Fabrication, installation steel fence);

* Bể nước (Water tank)

 1. Lắp đặt cốp pha vách bể (Installation  formwork for wall)

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUTION JSC .,Chủ đề liên quan