Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 22/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 22/09/2019


Nội dung công việc đã thực hiện:

* Factory C11-C12
1. Nhà C11-C12: Lắp cột, kèo, nóc gió kết cấu thép ( 100%)
2. Nhà C11-C12 : Đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng (100%)
3. Nhà C11-C12 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió kết cấu thép (100%)
4. Nhà C11-C12 : Tháo giàn giáo, ván khuôn sàn tầng nhà C12
* Factory B11
1. Nhà B11 : Đổ bê tông sàn tầng 2 khu văn phòng (100%)
2. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2 khu văn phòng (100%)
3. Nhà B11 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió kết cấu thép (100%)
4. Nhà B11 : Đổ bê tông giằng tường, lanh tô khu nhà xưởng (70%)
* Factory B12
1. Nhà B12 : Đổ bê tông sàn tầng 2 khu văn phòng (100%)
2. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2 khu văn phòng (100%)
3. Nhà B12 : Đổ bê tông giằng tường, lanh tô khu nhà xưởng (85%)
* Hạ tầng
1. Hạ tầng : Đào đất lắp đặt cống và hố ga nhà B11, B12

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,
 Chủ đề liên quan